Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019 Δ.Ε. Νέστορος