Ανακοίνωση για πρόσληψη Ναυαγοσωστών(2μηνο)

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος , πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο-Αύγουστο) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και την με αριθμ. 159/2013 απόφαση Δ.Σ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΛΟΣ: 18-06-2013
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ. Δ/ΝΣΗ Πύλος Μεσσηνίας 24 001
( 2723360226
Fax 2723028279

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος , πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο-Αύγουστο) σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και την με αριθμ. 159/2013 απόφαση Δ.Σ.

Πέντε (5) Ναυαγοσώστες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 45ο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν :
Αίτηση στο Δήμο Πύλου-Νέστορος αλλά και στα κατατόπους Δημοτικά Καταστήματα μέσα σε προθεσμία έξι (6) εργάσιμων ημερών από 18-06-2013 έως και 26-06-2013 .

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής .
β. Άδεια ναυαγοσώστη θεωρημένη από Λιμενική Αρχή .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού , το πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής
Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 23/2000, ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ίδίου Π.Δ./τος και οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, ή ΤΕΙ ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της αλλοδαπής.
β. Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική αρχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print