Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας 16 ατόμων

 

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας 16 ατόμων          

    

  

  

               

 

  

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ                                       Πύλος   06- 06 -2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                 Αριθ.πρωτ.: 12028

Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Νέστορος

Τ.Κ.         :   24001 ΠΥΛΟΣ

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία

Τηλ.: 2723360226

FAX: 2723028279

Email:prosopiko@1488.syzefxis.gov.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                               

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66 Α). (δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
  5. Την υπ΄ αριθμ. 20473/22-5-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,   Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκα τριών (4.413) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας για το έτος 2013.
  6. Το με αριθμ.πρωτ.20670/22-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα .
  7. Την υπ΄ αριθμ. 76/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πύλου-Νέστορος περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα με οκτάμηνη σύμβαση έτους 2013.
  8. Την υπ΄ αριθμ. Δ.Υ./22-03-2013 βεβαίωση πιστώσεων του Δήμου Πύλου-Νέστορος.
  9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2023/09-09-2011) του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύλου-Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ    ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

  

  

Κωδικός

  

θέσης

  

  

Υπηρεσία

  

  

Έδρα υπηρεσίας

  

  

Ειδικότητα

  

  

Διάρκεια σύμβασης

  

  

Αριθμός

  

ατόμων

  

101

Δήμος Πύλου-Νέστορος (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Πύλος

ΔΕ Οδηγών χειριστών σκαπτικού μηχανήματος (JCB)

8 μήνες

1

102

Δήμος Πύλου-Νέστορος (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Πύλος

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8 μήνες

8

103

Δήμος   Πύλου-Νέστορος (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Πύλος

ΔΕ   Ηλεκτρολόγων

 

1

104

Δήμος Πύλου-Νέστορος (Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης)

Πύλος

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

3

105

Δήμος Πύλου-Νέστορος (Υπηρεσία   Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης)

Πύλος

ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης

8 μήνες

1

106

Δήμος Πύλου-Νέστορος (Υπηρεσία   Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης)

Πύλος

ΔΕ Οδηγών χειριστών σκαπτικού μηχανήματος (JCB)

8 μήνες

2

  

  

  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

  

  

Κωδικός θέσης

  

  

Τίτλος σπουδών

  

και

  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν    πρόσθετα) προσόντα

  

101

ΚΥΡΙΑ   ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης   τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια   οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού   Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού   Λυκείου ή Τεχνικών   Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της   ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος   ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων   της ημεδαπής ή

αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της   αρμόδιας για την

έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού   -χειριστή χορηγήθηκε βάσει

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και   εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄   ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή   επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος   αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της   αλλοδαπής. Γίνεται

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής   σχολής της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει   βεβαίωση της

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια   μηχανοδηγού- χειριστή

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με   συνυπολογισμό και

εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή   επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής   Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980   απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης   Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος   ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά   την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή   επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής   Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980   απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης   Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής   Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος   ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά   την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.   22/1976, υπό την

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την   έκδοση της άδειας

υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή   μηχανημάτων τεχνικών

έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας   οδήγησης

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί   πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας

υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί   ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες   οδήγησης ημεδαπής».

  1. 102   & 10

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.   2527/97).

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή   Ηλεκτρολόγου Α΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας   οποιασδήποτε κατηγορίας και Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας .

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού   Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού   Λυκείου ή

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών   μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της   ημεδαπής ή

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης ή άλλος

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή   αλλοδαπής, υπό την

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την   έκδοση της άδειας

υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει   του

συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και   εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή   συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας και Γ΄   ειδικότητας 1ης κατηγορίας .

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος   αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της   αλλοδαπής. Γίνεται

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής   σχολής της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει   βεβαίωση της

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια   άσκησης επαγγέλματος

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με   συνυπολογισμό και

εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή   συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας και Γ΄   ειδικότητας 1ης κατηγορίας .

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής   εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980   απολυτήριο

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης   Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής   Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος   ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά   την απόκτηση της

παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή   συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας και Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας .

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής   εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980   απολυτήριο

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης   Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής   Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος   ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά   την απόκτηση της

παραπάνω   άδειας άσκησης επαγγέλματος .

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α)   Άδειαάσκησηςεπαγγέλματος τεχνίτη   υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης,

β) Ο   ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’   ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού   Λυκείου ήΤεχνικών Επαγγελματικών   Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςήσχολώνμαθητείαςτουΟΑΕΔτουΝ. 1346/1983 ήάλλοςισότιμος τίτλος   σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός   οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και   αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την   προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την   έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η   ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου   είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν   καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη   υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης , β) Ο ομώνυμος ή   αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος   αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης   δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της   ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την   προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την   έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης   επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με   συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια άσκησης   επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης , β)   Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου   γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο   δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος   τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος   τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του   άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής   και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας   άσκησης επαγγέλματος .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν   καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη   υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης , β) Απολυτήριος τίτλος   τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για   υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού   σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος   τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος   τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του   άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής   και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας   άσκησης επαγγέλματος .

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια   οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού   Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού   Επαγγελματικού Λυκείου ή

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών   Μαθητείας του

ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της   ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος   ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων   της ημεδαπής ή

αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της   αρμόδιας για την

έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού   -χειριστή χορηγήθηκε βάσει

του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και   εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄   ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή   επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος   αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της   αλλοδαπής. Γίνεται

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής   σχολής της

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει   βεβαίωση της

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια   μηχανοδηγού- χειριστή

χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με   συνυπολογισμό και

εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή   επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής   Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980   απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης   Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος   ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά   την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω   προσόντα)

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων   εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή   επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής   Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980   απολυτήριο

Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης   Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής   Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος   ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά   την απόκτηση της

παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ.   22/1976, υπό την

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την   έκδοση της άδειας

υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή   μηχανημάτων τεχνικών

έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας   οδήγησης

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί   πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας

υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και   αντιστοιχίας της άδειας

οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και   άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

     *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα  

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) 

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

       7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

κατηγορία ΔΕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

 

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς   θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή   ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ   ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

101, 103,104 & 106

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της   ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας.

Για την απόδειξη   της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση   Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις   απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας   Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως   βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται   υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε   καθήκοντα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

102 & 105

Για   την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές   περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων   εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο   18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότηταΕ., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημαανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης “21-03-2012” να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Πλατεία Νέστορος,Τ.Κ.24001 Πύλος Μεσσηνίας , απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Βασιλοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας:2723360226 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-03-2012», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print