Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            ΠΥΛΟΣ 16/04/2014              

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τ. Δ/ΝΣΗ  Πύλος Μεσσηνίας   24 001 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2723360212                                                    

FAX : 2723028279   

                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος ανακοινώνει την πρόσληψη με   σύμβαση εργασίας   ιδιωτικού δικαίου   ορισμένου   χρόνου   με   διάρκεια   απασχόλησης δύο μηνών ,το διάστημα θα ορίζεται επακριβώς με απόφαση Δημάρχου ,μετά την έγκριση νομιμότητας από την αποκεντρωμένη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ,   έξι (6) εργάτες καθαριότητας , δύο (2) ηλεκτρολόγους, δύο (2) οδηγούς, εννέα (9) εργάτες ύδρευσης- αποχέτευσης , έναν (1) εργάτη βιολογικού καθαρισμού ,δύο (2) υδραυλικούς και τρείς (3) χειριστές μηχανημάτων έργων     .

           Τα τυπικά προσόντα για κάθε μια ειδικότητα αναλυτικά είναι :

1 . ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

     ΥΕ Εργάτες βιολογικού Καθαρισμού

     ΥΕ Εργάτες ύδρευσης –αποχέτευσης

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97)

     2. ΔΕ Ηλεκτρολόγων ή βοηθών ηλεκτρολόγων – δύο (2) άτομα

     α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ή βοηθού Ηλεκτρολόγου Α΄ και ΣΤ΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας και Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας .

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

     3.   ΔΕ Οδηγοί – δύο (2) άτομα

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για

       υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)και  

       αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης  

         αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

 

     4. ΔΕ Υδραυλικοί – δυο (2) άτομα

     α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού ή βοηθού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ,

       β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

     5. ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργων – τρία (3) άτομα

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Δ’,

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

   Δημοτικού Σχολείου),και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση

   της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Πύλου-Νέστορος Πλ.Νέστορος 24001 Πύλος απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού καθώς και στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες από 16/04/2014 έως και 23/04/2014.

                     

                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print