Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15ης Ιανουαρίου 2020