Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16ης Οκτωβρίου 2019