Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18ης Φεβρουαρίου 2020