Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18ης Μαρτίου 2020