Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18ης Σεπτεμβρίου 2019