Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19ης Νοεμβρίου 2019