Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 21ης Φεβρουαρίου 2020