Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28ης Δεκεμβρίου 2019