Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28ης Ιανουαρίου 2020