Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2ας Δεκεμβρίου 2019