Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30ης Οκτωβρίου 2019