Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 4ης Φεβρουαρίου 2020