Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 7ης Οκτωβρίου 2019