Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9ης Ιουνίου 2020