Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31ης Δεκεμβρίου 2019