ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε. & ΣΤΗΝ Ε.Π.Ζ. 2ης ΘΗΤΕΙΑΣ