Απόφαση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30ης Σεπτεμβρίου 2019