Διακήρυξη δημοπρασίας για την ασφάλιση των αυτοκινήτων – οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πύλου – Νέστορος διακηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο και Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
« Ασφάλιση των αυτοκινήτων – οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος » με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά τιμή , προϋπολογισμού 28.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πύλου – Νέστορος διακηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Δημόσιο και Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την « Ασφάλιση των αυτοκινήτων – οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πύλου – Νέστορος » με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά τιμή , προϋπολογισμού 28.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 15/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα.11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Πύλου – Νέστορος, στην Διεύθυνση Πλατεία Νέστορος Πύλος 240 01, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται σε πεντακόσια εξήντα (560,00) ευρώ.
Η χρηματοδότηση είναι από Ιδίους Πόρους.

Γλώσσα σύνταξης των αιτήσεων η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σύμπραξης αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της ασφάλισης των
αυτοκινήτων – οχημάτων και μηχανημάτων όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στην Διεύθυνση Πλατεία. Νέστορος, Πύλο Μεσσηνίας Τ.Κ. 240 01, τηλέφωνο 2723 0 22221 & 2723 3 60228 .
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν σύμφωνα με το νόμο τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print