ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Πρόεδρος:

Θεόδωρος Χαραμαράς του Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος:

Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου

Τακτικά Μέλη:

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου 

Ανδρέας Ψιλόλιχνος του Παναγιώτη 

Σταυρούλα Γιαννούτσου του Αλεξάνδρου

Ο εκάστοτε Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Πύλου

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με  ΑΔΑ:ΩΩΡ3Ω1Β-Ι6Τ