ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Πρόεδρος:

Θεόδωρος Χαραμαράς του Κωνσταντίνου

(αναπληρωτής: Ελένη Μιχελή του Ηρακλή)

Αντιπρόεδρος:

Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου

(αναπληρωτής: Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου)

Τακτικά Μέλη:

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου (αναπληρωτής: Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου)

Ανδρέα Ψιλόλιχνος του Παναγιώτη (αναπληρωτής: Παναγιώτης Παντελόπουλος του Γεωργίου)

Σταυρούλα Γιανούτσου του Αλεξάνδρου

Ο εκάστοτε Λιμενάρχης του Λιμεναρχείου Πύλου

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με  ΑΔΑ:ΩΩΡ3Ω1Β-Ι6Τ