Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής

Τμήμα Πολεοδομίας

Προϊστάμενος Τμήματος: Μαρία Σταυροπούλου Τηλέφωνο: 27233 60253   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Γραμματείας β) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Προϊστάμενος Τμήματος: Χρυσοβαλάντης Κότσης Τηλέφωνο: 27233 60249   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Περιβάλλοντος β) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας γ)

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος Τμήματος: Κωνσταντίνος Βέργος Τηλέφωνο: 27233 60234, 27230 28307   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Τεχνικών Έργων β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων