Εγκατάσταση συστήματος δεματοποίησης, μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης μη επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση