ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ (ΚΟΣΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 159/2011 απόφαση κ. Δημάρχου Πύλου – Νέστορος συστήθηκε διαρκής συντονιστική επιτροπή με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ) αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:


 1. Τζιβίσκος Γεώργιος Πρόεδρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 2. Παπαδοπούλου Ελένη Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 3. Κότσης Χρυσοβαλάντης Μέλος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 4. Βούλγαρης Χρήστος Αναπλ. Μέλος ΤΕ Εργοδηγών
 5. Μαρκοπούλου Αναστασία Μέλος ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
 6. Τσαντίκου Άννα Αναπλ. Μέλος ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
 7. Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος Γραμματέας ΠΕ Διοικητικού
 8. Παναγοπούλου Γκόλφω Αναπλ. Γραμματέας ΠΕ Οικονομικού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΣΕ

Οι αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ ορίζονται στο αρ. 19 του ν. 3882/2010.

O νόμος 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α’/22-09-2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνισημε την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και ΧαρτογραφήσεωνΕλλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄141)» έχει στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τη Δημόσια Διοίκηση, την εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, μέσω της δημιουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Σκοπός του νόμου είναι:

 • Η ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών.
 • Η θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών.

Γενικότερα, τα ΚΟΣΕ έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει:

α) τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

 1. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
 2. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
 3. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο ∆ιαδίκτυο του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,

β) Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

γ)Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:

 1. τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ
 2. τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
 3. οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».

δ)Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3882/2010.

Τα ΚΟΣΕ δύνανται να προτείνουν στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print