ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 31-5-2021