ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2021