ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Μυτηλιναίειος Κοινοτική Βιβλιοθήκη

1. Πρόεδρος: Ιωάννης Παπασαραντόπουλος του Παναγιώτη (αναπληρωτής: Γεώργιος Κυριαζής του Παναγιώτη)

2. Αντιπρόεδρος: Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου (αναπληρωτής: Θεόδωρος Γεωργούλος του Κων/νου)

Τακτικά μέλη:

3. Αρβανίτη Αγγελική του Χρήστου (αναπληρωτής: Βασιλική Σιψά του Ιωάννη)
4. Δημήτριος Κυριαζής του Παναγιώτη (αναπληρωτής: Μαργαρίτα Παπασαραντοπούλου του Ιωάννη)
5. Βασιλική Πετράκου του Χαραλάμπους (αναπληρωτής: Φωτεινή Καρβέλα του Ιωάννη)

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τη σχετική απόφαση στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr, με τον κωδικό ΑΔΑ: 6ΒΧΓΩ1Β-150