Περίληψη διακήρυξης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορώνης

 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Κατασκευή του Έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα »

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα» με Προϋπολογισμό Διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (235.000,00€). Το έργο συντίθεται με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία με Προϋπολογισμό 39.019,95€, Υδραυλικά Έργα με Προϋπολογισμό 17.958,00€, Πράσινο με Προϋπολογισμό 44.780,40€ και Ηλεκτρομηχανολογικά με Προϋπολογισμό 37.627,45€.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος στην Πύλο μέχρι και την 16  Μαίου 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2723360251 και 2723360234, fax επικοινωνίας 2723028300, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Παπαδοπούλου Ελένη-Βέργος Κωνσταντίνος.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:Α1,Α2 και 1ης τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Πρασίνου και Οικοδομικά β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο.

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.782,93€ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012 και Ιδίους Πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

 

          

                                                                 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print