ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015 ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πολιτική ποιότητας ISO 9001:2015

Δήμου Πύλου – Νέστορος

Το πρωταρχικό μέλημα του Δήμου Πύλου – Νέστορος είναι να παρέχει υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των δημοτών του.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, μέσω του οποίου ικανοποιεί την παραπάνω απαίτηση και το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από τη Διοίκηση.

Η Διοίκηση του Δήμου, δεσμεύεται για τη διασφάλιση της Διαχείρισης Ποιότητας στην υλοποίηση των έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας του Δήμου για την υλοποίηση έργων με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεσμεύεται:

  1. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  2. Να αναβαθμίζει της ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες, με εστίαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους
  3. Να διασφαλίζει τη διαχειριστική του ικανότητα με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
  4. Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σ.Δ.Π. αναφορικά με την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
  5. Να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΠ
  6. Να παρακολουθεί τον ετήσιο προγραμματισμό των έργων
  7. Να ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα του Σ.Δ.Π., τους Δείκτες και τους στόχους του.

Η Διοίκηση του Δήμου αναλαμβάνει την ευθύνη για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μαζί με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.

Όλους τους παραπάνω στόχους ελέγχει και ενδυναμώνει μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του, μέσω των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και μέσω των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων, όπου στατιστικά επεξεργάζονται τα δεδομένα των Αρχείων ποιότητας και καθορίζονται σαφώς οι ενέργειες βελτίωσης.

Επιπλέον καλεί όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Δήμου να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση στην ικανότητα Διαχείρισης και Υλοποίησης των έργων του Δήμου καθώς και στην ικανοποίηση των Πολιτών.

09/04/2020

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος

Παναγιώτης Θεοδ. Καρβέλας

 

CERT_DIMOS PYLOS_9001_2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001_2015_ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print