ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2015