ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡ. 5 & 6 ΤΟΥ Ν. 4412/16