Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 08.09.2014, ώρα 20:00

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), του άρθρου 65 παρ. 5 ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 8η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20,00 με το μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Θ Ε Μ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή αυτής ποσού € 28.200,00 (€ Είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων) στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος για κάλυψη των αναγκών επισκευής και συντήρησης των
σχολείων κτιρίων, από πιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 2014 και σε συνέχεια:

α) του με αριθμ. πρωτ. 25332/24-6-2014 εγγράφου από το ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙ-
ΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΥΠ.ΕΣ.,
β) του με αριθμ. πρωτ. 12703/25-6-2014 Εισηγητικού Σημειώματος από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών του Δήμου Πύλου – Νέστορος ως
και
γ) της υπ’ αριθμ. 8/24-6-2014 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
(Εισηγητής, ο κ. Διονύσιος Ψαλλίδας).

Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος, ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στην συζήτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος

Παναγιώτης Φ. Πετρόπουλος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print