Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δ.Σ. την 22-6-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20,00