Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του
άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006
τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την
σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print