ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. την 28-07-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20,00