Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση στις 6 Ιανουαρίου 2013