ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Ο  Δήμος Πύλου – Νέστορος  προβαίνει σε ανάθεση της εργασίας «περισυλλογής και διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»  προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί το πρόβλημα των ανεπιτήρητων βοοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 2534 / 28-02-2022 μελέτη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ». Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά , μέχρι την 15/07/2022 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου, στη διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ , ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με Τ.Κ. 240 01, με την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την  «Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ _ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ_22PROC010803345

ΕΝΤΥΠΟ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print