ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

 

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022)  του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού “Αλληλεγγύη” του Δήμου Πύλου – Νέστορος», που εδρεύει στην Πύλο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

102 Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού “Αλληλεγγύη” του Δήμου Πύλου – Νέστορος»

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη Δράση Παιδικού Σταθμού Χαρακοπιού)

Πύλος

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

**ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ *Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1

Έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 18/02/2022 έως και την 28/02/2022.

 

 Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print