1. Τι είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση;

Η «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (eGovernment) ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και των διαδικασιών στήριξης των δημόσιων πολιτικών.

2. Για να χρησιμοποιήσω τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τι πρεπει να κάνω;

Για να αποκτήσει πρόσβαση κάποιος εξωτερικός χρήστης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της πύλης θα περνάει από τη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων του (όνομα χρήστη και κωδικός). Στην περίπτωση αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, όπως πληρωμές, ο εξωτερικός χρήστης θα πρέπει να δηλώσει κάποια προσωπικά στοιχεία οικονομικής φύσης τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω υπηρεσίες (π.χ. ΑΦΜ ).
Με την εισαγωγή του στην αντίστοιχη υπηρεσία, ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τις προηγούμενες ολοκληρωμένες συναλλαγές του.

3. Πως μπορώ να αιτηθώ ένα πιστοποιητικό;

Εφ’ όσον επιλέξετε την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Αίτησης Πιστοποιητικών, αφού δώσετε τα στοιχεία ταυτοποίησής σας, (π,χ, PIN,αριθμό μερίδας, κ.α.) επιλέγετε στη συνέχεια το είδος του πιστοποιητικού που θέλετε, την αιτιολογία της χρήσης, καθώς και τον τόπο παραλαβής του πιστοποιητικού (Δήμο, ΚΕΠ, οικία, ηλεκτρονικά, κλπ).

4. Τα πιστοποιητικά παραλαμβάνονται και ηλεκτρονικά;

Βάση της ισχύουσας νομοθεσίας τα περισσότερα πιστοποιητικά απαιτούν τον έλεγχο σχετικών δικαιολογητικών από τους δημοτικούς υπαλλήλους, που δεν δύνανται να ληφθούν ηλεκτρονικά. Μπορείτε όμως να αιτηθήτε την έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά για να ξεκινήσει πιο άμεσα η διαδικασία και για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα διακιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε.
Μετά από κάθε αίτηση ο πολίτης λαμβάνει απόδειξη για την ηλεκτρονική αποδοχή του αιτήματός του από το Δήμο και επιπλέον το σύστημα επιστρέφει ημερομηνία και ώρα για την παραλαβή του εγγράφου (πιστοποιητικό, άδεια, κλπ) από το Δήμο. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να ζητήσει την ενημέρωσή του για οποιαδήποτε ώρα αλλαγής στην προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης.
Κατά την επίσκεψή του στο Δήμο, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Ο αρμόδιος δημοτικός λειτουργός τα ελέγχει για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ορθότητά τους και ολοκληρώνει την καταχώρηση της πράξης.

5. Πως μπορώ να πληρώση μια κλήση;

Μέσω του συστήματος συναλλαγών με το Δήμο επιτρέπεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να πληρώνουν μέσω Διαδικτύου τις οφειλές τους προς το Δήμο. Εφ’ όσον επιλέξει ο πολίτης (επιχείρηση) την υπηρεσία πληρωμής και δώσει τα στοιχεία ταυτοποίησής του, π.χ. PIN και ΑΦΜ, θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα πλοήγησης (Web Browser) μία ειδική φόρμα. Η φόρμα θα έχει ήδη τα σταθερά στοιχεία του οφειλέτη όπως Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ, τα οποία θα αντλούνται από την κεντρική Βάση Δεδομένων του συστήματος. Ο πολίτης θα συμπληρώνει στα κενά πεδία τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό των εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων του. Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία το υποσύστημα θα υπολογίζει και θα παρουσιάζει το χρεωστικό υπόλοιπο.
Ο πολίτης θα επιλέγει στη συνέχεια τον τρόπο πληρωμής πχ. πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε λογαριασμό μέσω web banking, κ.α. Ο Δήμος στη συνέχεια θα διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για να επιβεβαιώσει τις πληρωμές που δηλώθηκαν.

6. Πως γίνεται η πληρωμή με πιστωτική κάρτα;

Οι πληρωμές των οφειλών δύναται να γίνονται μέσω πιστωτικών Καρτών. Ο χρήστης θα συνδέεται με το σύστημα πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών συνεργαζόμενης Τράπεζας και θα ακολουθεί τα βήματα που απαιτούνται από την αντίστοιχη εφαρμογή της τράπεζας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, η πύλη και η τράπεζα ενημερώνουν το Δήμο ότι έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα ελέγχουν την εγκυρότητα της πληρωμής και θα ενημερώνουν τον Δημότη για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η πύλη παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών και εκτυπώσεων βάση στατιστικών στοιχείων (πληρωμές σε εκκρεμότητα, πληρωμές που διεκπεραιώθηκαν, κλπ.).

7. Ποιός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να βρω αυτό που θέλω;

Η Μηχανή αναζήτησης. Το σχετικό πεδίο είναι πάντα ορατό στο βασικό μενού καθε σελίδας. Επιτρέπει την αναζήτηση μεταξύ τόσο του στατικού, όσο και του δυναμικού περιεχομένου. Η αναζήτηση μπορεί να εκτελείται τόσο στην ελληνική, όσο και στις ξένες γλώσσες. Για την επιστροφή των καταλληλότερων αποτελεσμάτων στην ερώτηση ενός πολίτη, γίνεται χρήση των μεταδεδομένων του συστήματος.

8. Τι συμβαίνει όταν κάνω ένα αίτημα;

Κάθε αίτημα καταγράφεται στην κεντρική Βάση Δεδομένων του συστήματος. Κατά την καταγραφή του αιτήματος αποστέλλεται αυτόματα ενημέρωση με αποδέκτη τον αρμόδιο Διευθυντή του Δήμου που απευθύνεται ο πολίτης. Η ταυτότητα του αρμόδιου δημοτικού λειτουργού θα εξαρτάται από την κατηγορία του αιτήματος (π.χ. αίτημα με κατηγοριοποίηση “Τεχνικό Θέμα” αποστέλλεται e-mail στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας). Το e-mail που θα λαμβάνει ο αποδέκτης δημοτικός λειτουργός περιέχει τη βασική πληροφορία ενός αιτήματος. Τα υπόλοιπα στοιχεία του αιτήματος ο δημοτικός λειτουργός τα βλέπει ως εκκρεμότητες στη σχετική εφαρμογή εσωτερικής οργάνωσης και προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες εξυπηρέτησης του αιτήματος.

9. Τι ασφάλεια υπάρχει στις Συναλλαγές;

Οι δικτυακές συναλλαγές λειτουργούν μέσα από ασφαλή, κρυπτογραφημένη σύνδεση (SSL), ώστε να διασφαλιστεί το απόρρητο της επικοινωνίας. Τα στοιχεία που υποβάλλει ο πολίτης, μπορεί να είναι είτε τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, είτε ένα υποσύνολο αυτών που αρκούν για την επαλήθευση της ταυτότητάς του (αν διασταυρωθούν με δεδομένα που διαθέτει η υπηρεσία). Για το λόγο αυτό γίνεται άντληση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του δήμου με σκοπό την ελαχιστοποίηση των δεδομένων που πρέπει να εισάγει ο πολίτης στις ηλεκτρονικές φόρμες.

Λόγω της φύσεως των στοιχείων έχει ληφθεί υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (βάσει του Ν.2472/97). Τεχνολογικά και οργανωτικά αξιολογήθηκαν σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνικές ασφάλειας, στα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας.