ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΚΑ” ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ”