ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ