ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 193/19

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Κορώνης έχει ΑΔΑ: 66ΧΠΩ1Β-4ΞΧ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ ΚΟΡΩΝΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print