Τεύχη δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου”

‘’Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου», από πιστώσεις Ε.Π. ‘’Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) με κωδικό MIS 464709, συνολικού προϋπολογισμού 906.000,00 ευρώ, Απόφαση αριθ. πρωτ. ΕΦΔ-60-2014/10-01-2014 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., έγκριση της δαπάνης ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 906.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 30-7322.013 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 ‘’.

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print