Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, Δήμου Πύλου – Νέστορος